Biblioteksinformation

Livsmedelsverkets bibliotek, Biblioteket (Liv)

Adress
Box 622
751 26, Uppsala
Telefon
018175723
E-post
biblioteket@slv.se
Webbplats
http://www.slv.se/sv/grupp3/Om-oss/Biblioteket/